Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Vipro Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Kolberga 11 (zwana dalej Vipro Group) danych osobowych użytkowników serwisu internetowego www.tanieobrusy.pl (zwany dalej Sklepem Internetowym) w związku z zawieranymi umowami zakupu. Przekazywane informacje są zgodne z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - tzw. RODO). W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Vipro Group szanuje oraz przestrzega prywatności użytkowników Sklepu Internetowego, ponadto kieruje się zasadami rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności, co skutkuje ograniczeniem celu, minimalizacją danych i ograniczonymi okresami przetwarzania. Procesy: zakładania konta użytkownika, logowania się użytkownika, a także dokonywania zakupów, odbywają się za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z certyfikatem SSL (Secure Socket Layer), który daje gwarancję poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną.

1. Administrator danych i dane kontaktowe

Administratorem Pana(i) danych osobowych w niniejszym Sklepie Internetowym jest Vipro Group Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kielcach, ul. Kolberga 11, e-mail: kupujemy@tanieobrusy.pl, tel.: +48 22 266 80 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000656310, NIP: 9591982062. Koordynatorem ochrony danych osobowych jest Karol Krakowiak, e-mail: karol.krakowiak@viprogroup.pl. Koordynator ochrony danych osobowych nie jest inspektorem ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

2. Cel zbierania danych

Pana(i) dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy (np. przyjmowanie zamówień, rozpatrywania reklamacji); wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze danych (np. przechowywanie dokumentacji podatkowej); wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Vipro Group (np. marketing bezpośredni własnych produktów, zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami użytkowników Sklepu Internetowego);
 2. przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:
  1. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  2. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia),
  3. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
 3. przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia)

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych z prawem.

4. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców: użytkownikowi Sklepu Internetowego oraz osobom upoważnionym przez użytkownika Sklepu Internetowego, którego dane osobowe dotyczą; osobom zatrudnionym w Vipro Group i posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Vipro Group oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. dostarczanie produktów przez firmy transportowe, obsługa infrastruktury informatycznej przez firmy hostingowe); stronom trzecim - ING Bankowi Śląskiemu S.A. oraz Twisto Polska sp. z o. o., w przypadku zgody Abonenta na przekazanie danych również innym podmiotom w celach marketingowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych

Vipro Group nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał Vipro Group będzie czynił starania, aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. W innym przypadku firma Vipro Group będzie mogła przekazać dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz z uwzględnieniem przekazania Abonentowi informacji o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych.

6. Okresy przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane:

 • w przypadku przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia lub zawarcia Umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO): od momentu zebrania danych przed zawarciem umowy w celu jej zawarcia lub od momentu zebrania tych danych w trakcie zawierania Umowy lub od momentu zebrania tych danych w trakcie trwania umowy (w razie uzupełnienia lub aktualizacji danych w trakcie trwania umowy) do czasu rozwiązania umowy lub realizacji umowy po momencie jej rozwiązania (np. rozpatrywanie reklamacji);
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
 • w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Vipro Group (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
 • w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu;
 • poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Abonenta, wniosek organu nadzorczego - w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.

7. Prawa użytkownika Sklepu Internetowego, którego dane dotyczą związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiada Pan(i) prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce Organem nadzorczym od 25 maja 2018 r. jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

8. Kategorie danych. Wymóg podania danych. Konsekwencje braku podania danych.

Vipro Group informuje, że podanie przez Pana(ią) następujących danych jest wymogiem umownym i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy: imię, nazwisko, adres dla rozliczeń i dostaw, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Podanie innych danych, takich jak: data urodzenia, nazwa firmy, w której pracuje użytkownik, nie jest warunkiem zawarcia lub realizacji umowy. Podanie wszystkich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych, które są warunkiem zawarcia umowy jest brak możliwości zawarcia z Vipro Group umowy. Adres e-mail podany w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego wykorzystywany jest na potrzeby komunikacji z użytkownikiem.

W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

9. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany (np. profilowanie)

Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego automatycznie gromadzone są takie dane użytkownika jak: adres IP, nazwa domeny przekierowującej, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te są wykorzystywane są przez administratora wyłącznie do celów statystycznych.

Mając na uwadze zapisy art. 4 pkt 4 oraz art. 22 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), oświadczamy, że identyfikatory plików cookies (tzw. ciasteczek) generowane na urządzeniach końcowych użytkowników Sklepu Internetowego, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są wykorzystywane do profilowania, a zakres i sposób przetwarzania uniemożliwiają identyfikację osoby fizycznej, której dane dotyczą.

Pliki cookies – tzw. ciasteczka (ang. cookie – ciastko)

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne, od 22 marca 2013 roku właściciele wszystkich witryn, które korzystają z tzw. „cookies”, zobowiązani są do uzyskania zgody od przeglądającego strony na ich zainstalowanie.

Ciasteczka - niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (na urządzeniu końcowym). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje poączenie ze stroną internetową. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” - „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

W naszym Sklepie Internetowym przykładem użycia ciasteczek są statystyki Google Analytics. Każdy użytkownik odwiedzający naszą witrynę pobiera pliki „cookies”, które potrzebne są Google do analizowania ruchu użytkowników na stronie.

Pliki cookies to małe kawałki tekstu i nie stanowią dla użytkownika żadnego zagrożenia. Nie są programami komputerowymi i nie mogą być wykorzystywane do rozpowszechniania wirusów. Każdy użytkownik ma możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Poziom ochrony przed ciasteczkami ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z różnych funkcji na stronach internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Jak wyłączyć pliki „cookies” w przeglądarce?

Od chwili uzyskania informacji o plikach „cookies” każda decyzja użytkownika naszego Sklepu Internetowego będzie wyrazem świadomego aktu woli. Pozostając na naszych stronach, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie z witryny i wykorzystywanie przez nasz serwis ciasteczek.

10. Informacje końcowe

Zasady opisane w dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. – tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO. Vipro Group zastrzega sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści niniejszej polityki prywatności. O zmianach w treści polityki prywatności użytkownicy Sklepu Internetowego będą informowani za pośrednictwem stosownego komunikatu w witrynie Sklepu Internetowego. Użytkownik jest zobowiązany przestrzegać niniejszej polityki prywatności. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z konta użytkownika przez osoby trzecie. W razie uwag, pytań i wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt z koordynatorem ochrony danych Vipro Group: karol.krakowiak@viprogroup.pl.